ŠTATÚT SÚŤAŽE

Viťazom súťaže sa stáva Zdenka Hricová Onufráková. Gratulujeme.

Súťaž so Železiarstvom LEPAL TECHNIK o hodinky Samsung Galaxy Watch 46 mm

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.

Sídlo: Fidlikova 2822, Humenné

IČO:  36505455

DIČ:  2021998143

Zapísaný v registri: Okr.súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.16195/P, zapísaná 10.05.2005

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 19.11.2020 do 30.11.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý vo veku minimálne 18 rokov.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Do súťaže bude zaradený každý, kto pridá komentár k súťažnému príspevku z facebookovej stránky Železiarstvo Lepal Technik.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Lepal Technik, spol. s r.o.

5. Výhra

Smart hodinky Samsung Galaxy Watch 46 mm v hodnote 269,-€ s dph.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené facebookvej stránke Železiarstvo Lepal Technik . Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom Facebooku správou. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 24 hodín a neprejaví záujem výhru si prevziať, výhra pripadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude odovzdaná v predajni Železiarstvo Lepal Technik, spol. s r.o., Fidlikova 2822, 066 01 Humenné. Výhru nie je možné odoslať poštou.

8. Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže vyjadrujú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže /meno, priezvisko/, ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Výherca bude zverejnený na internetovej stránke www.lepal-technik.sk a na stránke Železiarstvo Lepal Technik na Facebooku.  

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Humennom dňa 19.11.2020